แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: สมมุติเป็นเครื่องมือสู่วิมุติ